Luyện thi Đại học

Điện thoại

/ / So sánh nguyên phân và giảm phân

Giống nhau: 
- Đều nhân đôi ADN trước khi vào phân bào

- Đều phân thành 4 kỳ

- Đều có sự phân đều mỗi loại NST về các tế bào con

- Màng nhân và nhân con biến mất cho đến gần cuối

- Đều là hình thức phân bào có tơ tức là có sự hình thành thoi vô sắc

Khác nhau:

So sánh nguyên phân và giảm phân DOWNLOAD:

«
Next

Bài đăng Mới hơn

»
Previous

Bài đăng Cũ hơn

3 nhận xét